عـــربــي

ALGERIA  |  BAHRAIN  |  COMOROS  |  DJIBOUTI  |  EGYPT  |  INTER ARAB  |  IRAQ  |  JORDAN  |  KUWAIT  |  LEBANON  |  LIBYA  |  MAURITANIA  |  MOROCCO  |  OMAN  |  PALESTINE  |  QATAR  |  SAUDI ARABIA  |  SOMALIA  |  SUDAN  |  SYRIA  |  TUNISIA  |  UNITED ARAB EMIRATES  |  YEMEN

SOMALIA - Transport

AFESD's contribution to the sector
SOMALIA : Transport-Status of Projects as at 31/12/2021
Ser.
No.
Name of Project Loan No. Year Approved Original Amount Cancelled Amount Net Amount
1
Afgoi-Baidoa Road 112 1983 5,000 4,318 682
2
Goluen-Gelib Road (Supplementary Loan) 77 1982 3,500 1 3,499
3
Goluen-Gelib Road (First Loan) 36 1977 5,500 0 5,500
4
Hargeisa-Borama Road 35 1977 2,500 402 2,098
TOTAL 16,500 4,721 11,779


 
 
Copyright © 2008-2022 AFESD All Rights Reserved.